Radiografia

Radiografia

Registre fotogràfic visible que s’aconsegueix mitjançant el pas de raigs Xtravés d’un objecte opac. La imatge, obtinguda per impressió sobre una pel·lícula, mostra l’estructura i totes les capes de l’objecte, amb intensitats diverses segons la capacitat que tenen els materials constitutius d’absorbir les radiacions.