DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

 

El Consorci del Museu Nacional d'Art de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a https://www.museunacional.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és no conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius: manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Contingut no textual

Només àudio o vídeo (gravat)

Autodescripció o mitjà alternatiu (gravat)

Audiodescripció (gravat)

Informació i relacions

Característiques sensorials

Orientació

Identificar el propòsit del camp

Contrast (mínim)

Redimensionament del text

Imatges de text

Reflow

Contrast en elements no textuals

Espaiat en el text

Teclat

Titulat de pàgines

Propòsit dels enllaços (en context)

Encapçalaments i etiquetes

Focus visible

Etiqueta en el nom

Idioma de les parts

Navegació coherent

Etiquetes o instruccions

Processament

Nom, funció, valor

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 28/9/2020.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat l’autoavaluació amb recursos externs, segons l’article 3, apartat 1, de la Decisió d’Execució (UE) 2018/1523 de la Comissió (2).

Darrera revisió de la declaració: 28/9/2020.

Observacions y dades de contacte

Comunicacions

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per

  • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
  • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
  • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.