Organització

Organització

Print

El Museu Nacional d'Art de Catalunya és un consorci amb personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres, constituït per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i, des de 2005, per l'Administració General de l'Estat. 

Es regeix pels estatuts aprovats per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625, de 3.5.2006) i  modificats per Acord del Govern GOV 151/2016, de 22 de novembre de 2016 (DOGC núm. 7254, de 24.11.2016)

Política de Transparència del Museu Nacional (pdf)

 

Patronat

El Patronat és l'òrgan màxim de govern del museu. En formen part, a més dels representants de les administracions consorciades i de la direcció del museu, representants de persones i entitats privades que contribueixen a la consecució dels objectius del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Composició del Patronat

President

 • Joan Oliveras i Bagués

Vicepresidents

 • Natàlia Garriga Ibáñez
 • Jordi Martí Grau
 • Víctor Francos Díaz

Vocals

 • Pere Almeda i Samaranch
 • Isak Andic
 • Jordi Carulla i Font
 • Laura Cendrós Jorba
 • Marta Clari Padrós
 • Carles Colomer Casellas
 • Marta Domènech i Tomàs
 • Elisa Durán Montolio
 • Jordi Foz i Dalmau
 • María José Gálvez Salvador
 • Elsa Ibar Torras
 • Dolores Jiménez-Blanco
 • Francesc Xavier Marcé Carol
 • Joan Francesc Marco Conchillo
 • Rosa Martínez Delgado
 • Dolors Portús i Vinyeta
 • Pau Relat i Vidal
 • Elisa Ros Barbosa
 • Ana Vallès Blasco
 • Rafael Villaseca Marco

Secretària

 • Anna Bernadàs i Mena

Director

 • Pepe Serra Villalba

Administrador

 • Víctor Magrans Julià

Organització

El Museu Nacional d’Art de Catalunya consta d’una direcció, una administració-gerència, un cap de col·leccions i nou àrees d’organització (Restauració i Conservació Preventiva; Registre i Exposicions; Centre de Recerca i Coneixement; Museografia; Acció Comunitària, Programes Públics i Comunicació; Desenvolupament;  Serveis Jurídics i Secretaria General; Infraestructures i Serveis Generals; Gestió). Compta també amb Premsa, Responsabilitat Social i Coordinació de Projectes i Seguretat.

L’organigrama actual ha estat aprovat pel Patronat en sessió celebrada el 24 de novembre de 2020.

Organigrama (pdf-541 kb)

Museu Nacional Art Catalunya | Organització