Difracció de RX

Difracció de RX

Tècnica analítica que permet identificar cristalls (de minerals per exemple), a partir del fenomen de difracció que es produeix entre les ones de RX i les distàncies d’enllaç de la xarxa cristal·lina.