Sesterci

Sesterci

Unitat romana que en època republicana era de plata, però que va passar a ser d’oricalc en època altimperial.