Parqueter

Parqueter

Verb francès que designa un procediment que consistia a aplicar, al revers d’una pintura sobre taula, un encreuament de llistons de fusta verticals (encolats) i horitzontals (lliures i encaixats en els verticals) per tal d’aplanar el guerxament de les posts i corregir les alteracions de la fusta.