Val

Val

Paper que es lliura a algú i li dóna dret a cobrar un valor determinat en diner o en espècie.