128040-g_091142.jpg

Yoshitoshi Tsukioka - Katsusuga Matayurô, Katsusuga Masakatsu i Orio Mosuke - Cap a 1853-1854