128040-g_091142.jpg

Yoshitoshi Tsukioka - Katsusuga Matayurô, Katsusuga Masakatsu and Orio Mosuke - Circa 1853-1854