071735-000.JPG

Gaspar Homar - Penja-robes i paraigüer - Cap a 1906