Butlletí IX

Butlletí IX

Print
2008 - Autors Diversos
Descripció: 

El Butlletí del Museu Nacional d'Art de Catalunya és una publicació de caràcter científic, de periodicitat anual, sobre història de l'art i museologia.

 

Índex

Llistat d’autors / 9

Manuel Castiñeiras
Entorn als orígens de la pintura romànica sobre taula a Catalunya: els frontals d’Urgell, Ix, Esquius i Planès / 15

Nati Salvadó, Salvador Butí, Francesc Ruiz Quesada, Hermann Emerich, Trinitat Pradell
Mare de Déu dels Consellers, de Lluís Dalmau. Una nova tècnica per a una obra singular / 43

Joaquim Pradell i Ventura
Restauració d’una taula de Jaume Huguet: les escenes de l’Ascensió de Crist i la Dormició de
la Mare de Déu del Retaule del Conestable / 63

Rafael Cornudella i Carré
El Mestre de la Porciúncula i la pintura valenciana del seu temps / 83

Cristina Mendoza, Francesc Quílez Corella
Platja de Portici de Fortuny: reflexions a l’entorn de la seva darrera etapa artística / 113

Varia

Jordi Camps i Sòria
El Crist de Cap d’Aran. Una talla romànica identificada al MNAC / 137

Maria Rosa Manote Clivilles
Fragment de predel•la d’un retaule d’alabastre, atribuït a Pere Oller / 145

Maria Margarita Cuyàs
Una Adoració dels Reis dels Bassano, donació d’Enrique Pedroso Muller / 153

Mariàngels Fondevila Guinart
Jujol al MNAC. Conjunts per a Pere Mañach / 168

Maria Teresa Ocaña i Gomà
Dona amb barret i coll de pell (Marie-Thérèse Walter) / 171

Mercè Doñate
Una obra d’Ángel Ferrant al MNAC / 177

Llistat d’autors

Butí i Papiol, Salvador
Doctor en Química. Departament d'Enginyeria Química.
EPSEVG. Universitat Politècnica de Catalunya

Camps i Sòria, Jordi
Conservador en cap de la Col•lecció d’Art Romànic del MNAC

Castiñeiras, Manuel
Cap de la Col•lecció d’Art Romànic del MNAC

Cornudella i Carré, Rafael
Cap de la Col•lecció d’Art Gòtic del MNAC

Cuyàs, Maria Margarita
Conservadora en cap del Departament de Renaixement i Barroc
del MNAC

Doñate, Mercè
Cap de la Col•lecció d’Art Modern del MNAC

Emerich, Hermann
Doctor en Física. Swiss-Norwegian beamline

Fondevila Guinart, Mariàngels
Conservadora de la Col•lecció d’Art Modern del MNAC

Manote Clivilles, Maria Rosa
Conservadora en cap de la Col•lecció d’Art Gòtic del MNAC

Mendoza, Cristina
Subdirectora de Col•leccions del MNAC

Ocaña i Gomà, Maria Teresa
Directora del MNAC

Pradell Cara, Trinitat
Doctora en Física. Departament de Física i Enginyeria Nuclear.
ESAB. Universitat Politècnica de Catalunya

Pradell i Ventura, Joaquim
Excap del Servei de Restauració del MNAC

Quílez i Corella, Francesc M.
Cap del Gabinet de Dibuixos i Gravats del MNAC

Ruiz Quesada, Francesc
Doctor en Història de l’Art

Salvadó i Cabré, Nati
Doctora en Química. Departament d'Enginyeria Química.
EPSEVG. Universitat Politècnica de Catalunya

El MNAC es constitueix com a centre de custòdia permanent
de l’immens patrimoni artístic que el configura, alhora que
com a focus d’investigació a l’entorn de les seves col•leccions.
El Butlletí és la publicació rigorosa i científica que recull
aquest gran cabal de coneixement que el Museu proporciona.
Així com el darrer número del Butlletí va dedicar-se
monogràficament a l’obertura definitiva del Museu el desembre
de 2004 després d’un llarg període d’obres, la nova etapa,
que es reprèn amb el present número, té com a propòsit
posar de manifest l’excepcional ventall de disciplines que
el MNAC, a partir de l’estudi, de la conservació i de la
divulgació de les seves col•leccions, fa possible. En aquest
moment el Museu té la capacitat de desplegar un conjunt de
funcions que, per raons òbvies, les circumstàncies anteriors
no propiciaven. Així, a partir d’aquest volum el nucli del
Butlletí se centra en la publicació de treballs o estudis relatius
a les col•leccions del MNAC o del seu entorn, realitzats
per professionals del Museu o bé externs; esdevé l’instru-
ment científic que portarà a terme la divulgació adient de
la investigació que es desenvolupa en els àmbits de les
col•leccions, la restauració i conservació preventiva.
L’esquema d’aquesta revista està dividit en dos apartats: el
primer aplegarà estudis d’una certa rellevància que aportaran
noves lectures a determinats aspectes de la història o de les
col•leccions del MNAC; el segon apartat, Varia, recollirà
articles breus sobre investigacions puntuals de les col•lec-
cions o sobre les noves adquisicions.
La dimensió del MNAC, la riquesa de les seves col•leccions
i la complexitat de les diverses àrees que el configuren permeten
una acció i una mirada transversal sobre la feina duta
a terme pels conservadors i restauradors del Museu en sintonia,
en moltes ocasions, amb la Universitat o amb altres
institucions museístiques. L’estímul de realitzar una tasca
seriosa i rigorosa ens mou a tots els que treballem aquí a
reforçar la capacitat que té aquest museu de ser un referent
de coneixement i de reflexió no només sobre l’art català
sinó també sobre els nous plantejaments que la museografia
del segle XXI proposa.
M. Teresa Ocaña i Gomà
Directora del Museu Nacional d’Art de Catalunya

Comprar el butlletí online

 

 

Edició: 

MNAC

Autor principal: 
Autors Diversos
Autors: 

M.Castiñeiras, N.Salvadó, S.Butí, F.Ruiz, H.Emerich, T.Pradell, J.Pradell, R.Cornudella, C.Mendoza, F.Quílez, J.Camps, M.R.Manote, M.M.Cuyàs, M.Fondevila, M.T.Ocaña, M.Doñate.

Any de publicació: 

2008

ISBN: 

978-84-8043-189-7 // ISSN: 1133-6455

Pàgines: 

184

Format: 

28 x 22 cm.

Enquadernació: 

Rústica

Publicacions

Antoni Fabrés. De la glòria a l’oblit

Bartolomé Bermejo

De la dracma a l’euro. Sistemes i unions monetàries a l’occident d’Europa

Ramon Pichot. D'Els Quatre Gats a La Maison Rosé