ev-34.jpg

Gaseta de les arts. Juny de 1928, any 1, núm. 1. Barcelona, 1924-1930