214533-000.JPG

Joan Mates - Retaule de Sant Miquel Arcàngel - Primer quart del segle XV