203372-000_025643.jpg

Gustavo Cochet - Venedora ambulant - No datat